SPECIJALIZOVANA OBUKA: PRIPREMA PATENTNE DOKUMENTACIJE I POSTUPAK ZAŠTITE PATENTA

RI-visual-02-web(2)

Obuka “Priprema patentne dokumentacije i postupak zaštite patenta”

je prilika za sticanje znanja o značaju patenata u tržišnom poslovanju kao segment intelektualnog kapitala koji predstavlja vrlo važan resurs preduzeća koji utiče na njegovu ekonomsku snagu i konkurentsku poziciju na tržištu. Naročiti značaj se ogleda u obradi materije koja se odnosi na praktično pisanje same patentne prijave.

pexels-startup-stock-photos-7366

Koliko je inovativna vaša ideja?
Da li postoji neka slična i ako postoji da li je to nužno loše?
Šta je to stanje tehnike i kako se pretražuje? Da li je problem koji rešavate već rešen ili zavisan od drugog pronalaska koji je već zaštićen patentom?
Da li je opis pronalaska koji inovator priloži podržan patentnim zahtevom?
Da li je moguće inovatori pokušaju da uključe neki dodatni element u trenutku odgovaranja na rezultat ispitivanja?
Koje su posledice neodgovaranja u propisanom roku na rezultat ispitivanja?
Šta je to patentni sistem, uslov patentibilnosti, sistem zaštite, patentna prijava?
Koje su to važne veštine i tehnike postupka zaštite patenata?

Naši stručnjaci i praktičari će pokušati da odgovore na najveći deo gore navedenih pitanja i obraditi ih na praktičnim primerima u interakciji sa polaznicima!

PROGRAM OBUKE

PROGRAM OBUKE „PRIPREMA PATENTNE DOKUMENTACIJE I POSTUPAK ZAŠTITE PATENTA“

CILJNA GRUPA:

OBUKU „PRIPREMA PATENTNE DOKUMENTACIJE I POSTUPAK ZAŠTITE PATENTA“ MOGU POHAĐATI SVA ZAINTERESOVANA LICA KOJA ŽELE DA UNAPREDE SVOJA ZNANJA, VEŠTINE I ISKUSTVA U OBLASTI PATENATA.

TRAJANJE OBUKE:

OBUKA „PRIPREMA PATENTNE DOKUMENTACIJE I POSTUPAK ZAŠTITE PATENTA“ REALIZUJE SE U TRAJANJU OD DEVET (11) ČASOVA. I DAN – ČETIRI (4) ČASA, II DAN – PET (5) ČASOVA.*DVA (2) MENTORSKA ČASA U ROKU OD DVADESET (20) DANA NAKON OBUKE

CILJ OBUKE

JE STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBLASTI ANALIZE PATENATA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, PISANJA PATENATA, PATENTNE DOKUMENTACIJE I PATENTNIH PRIJAVA

Prvi dan - ČETIRI (4) ČASA

UPOZNAVANJE SA UČESNICIMA PROGRAMA I UVODNIM TEMAMA KOJE SE ODNOSE NA SPECIFIČNOSTI PATENATA. OVLADAVANJE ZNANJIMA O INTELEKTU- ALNOJ SVOJINI, OSNOVAMA PATENTNOG SISTEMA, USLOVIMA PATENTABILNOS- TI, SISTEMIMA ZAŠTITE (NACIONALNI, PCT, EVROPSKI PATENT), TE O PATENTIMA SA ASPEKTA SISTEMA INTELEKTUALNE SVOJINE.

(PRVI ČAS I DRUGI ČAS)

– PREDSTAVLjANjE REALIZATORA I UČESNIKA
– PLAN RADA I PRAVILA RADA
– INTELEKTUALNA SVOJINA (POJAM, ZNAČAJ, PRIMENA)

(TREĆI I ČETVRTI ČAS)

– SPECIFIČNOSTI PATENATA U SISTEMU INTELEKTUALNE SVOJINE

drugi dan - PET (5) ČASOVA

UPOZNAVANJE SA VEŠTINAMA I TEHNIKAMA POSTUPKA ZAŠTITE PATENATA, KAO I STICANJE ZNANJA I VEŠTINA U VEZI SA SPECIFIČNOSTIMA I TEHNIKAMA PRIPREME OPISA PATENTNE PRIJAVE. U DRGOM DELU DELU DANA POLAZNICI ĆE STEĆI ZNANJA O ZNAČAJU PATENATA U TRŽIŠNOM POSLOVANJU KAO SEG- MENT INTELEKTUALNOG KAPITALA KOJI PREDSTAVLJA VRLO VAŽAN RESURS PREDUZEĆA KOJI UTIČE NA NJEGOVU EKONOMSKU SNAGU I KONKURENTSKU POZICIJU NA TRŽIŠTU. NAROČITI ZNAČAJ SE OGLEDA U OBRADI MATERIJE KOJA SE ODNOSI NA PRAKTIČNO PISANJE SAME PATENTNE PRIJAVE. UZ KONKRETNE PRIMERE OVAJ DEO OBUKE JE UVOD U EVALUACIJU U OKVIRU KOJE POLAZNICI POSTAVLJAJU DODATNA PITANJA I UZ DISKUSIJU ANALIZIRAJU NOVA STAČENA ZNANJA, VEŠTINE I ISKUSTVA.

(PRVI I DRUGI ČAS)

– NACIONALNI POSTUPAK ZAŠTITE PATENATA
– SPECIFIČNOSTI I TEHNIKA PRIPREME OPISA PATENTE PRIJAVE

(TREĆI I ČETVRTI ČAS)

– ZNAČAJ PATENATA U TRŽIŠNOM POSLOVANJU
– PRAKTIČNI DEO PISANJA PATENTNE PRIJAVE

(PETI ČAS)

– EVALUACIJA I PODELA SERTIFIKATA
*DVA (2) MENTORSKA ČASA U ROKU OD DVADESET (20) DANA NAKON OBUKE

PO ZAVRŠETKU POLAZNIK JE OSPOSOBLJEN DA

RAZUME ZNAČAJ PATENATA, USLOVE ZA ZAŠTITU, PREPOZNA INOVACIJU KOJA JE PATENTABILNA I PREDUZME SVE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA PRIPREMU PAT-ENTNE PRIJAVE.

PREDAVAČI

  •  JELENA ZELINČEVIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, SPECIJALISTA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
  • TANJA DUGONJIĆ, ADVOKAT, SPECIJALISTA ZA PRIVREDNO PRAVO
  • MILAN KRILOVIĆ, DIPLOMIRANI PRAVNIK, MEDIJATOR, SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE RAVNOMERNIM REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE, TRENER, MENTOR, KONSULTANT, LOBISTA

SATNICA OBUKE PRIPREMA PATENTNE DOKUMENTACIJE I POSTUPAK ZAŠTITE PATENTA“

Prvi dan

15:00-16:30 | PREDSTAVLjANjE REALIZATORA I UČESNIKAPLAN RADA I PRAVILA RADAINTELEKTUALNA SVOJINA (Pojam, značaj, primena)


16:30-16:45 | Pauza


16:45-18:00 | SPECIFIČNOSTI PATENATA U SISTEMU INTELEKTUALNE SVOJINE (osnove patentnog sistema, uslovi patentabilnosti, sistemi zaštite (nacionalni, PCT, evropski patent))

Drugi dan

10:00-10:30 | Nacionalni postupak zaštite patenata


10:30-11:15 | Specifičnosti i tehnika pripreme opisa patentne prijave


11:15-11:30 | SPECIFIČNOSTI PATENATA U SISTEMU INTELEKTUALNE SVOJINE (osnove patentnog sistema, uslovi patentabilnosti, sistemi zaštite (nacionalni, PCT, evropski patent))


11:30-12:00 | Značaj patenata u tržišnom poslovanju


12:00-13:00 | Primeri patentnih prijava


13:00-14:15 | Pauza


14:15-16:00 | Praktični deo pisanja patente prijave


Evaluacija i podela uverenja

Prijavite se za obuku

Pratite nas na društvenim mrežama